Skip to main content

Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin amaçları

a) Ulusal ve uluslararası alanda gemi ve denizcilik ile ilgili konulardaki problem ve ihtiyaçları belirleyerek bunlara bilimsel zeminde çözüm üretmek.

b) Türkiye’nin savunma ihtiyaçları doğrultusunda sualtı ve su üstü sistemlerin tasarımı, üretimi ve yeni teknolojileri konusunda araştırma yapmak, ilgili paydaşlarla birlikte çözümler üretmek.

c) Gemi ve denizcilik ile ilgili olarak yeni teknoloji gelişimine yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, gemi ve denizcilik teknolojileri kullanımının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

ç) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin ulusal ve uluslararası platformda, gemi ve denizcilik teknolojileri ve verimliliği konularında inceleme ve araştırmalar yapmak Türkiye’nin gemi ve denizcilik problemlerinde danışmanlık yapmak

Merkezin faaliyet alanları

a) Sektörlerdeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, pilot uygulama ve endüstriyel ölçekte deneyler/modellemeler yapmak.

b) Gemi ve denizcilik sahalarında araştırmaları içeren bir web sitesini kurmak ve siteyi güncel tutmak. Türkiye ve yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak.

c) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar, çalıştaylar, arama konferansları ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak. Sektör ile ilgili yarışmalar düzenlemek.

ç) Bilgilendirme amacı ile medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri ve sair yayınlar hazırlamak.

d) Sürekli eğitim faaliyetleri yürütmek, sertifika verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bu amaçlar doğrultusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Gemi ve denizcilik teknolojilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, dünyadaki gelişimini izlemek ve Türkiye’ye adapte edilmesinde öncülük etmek.

f) Gemi üretimi, bakım­onarımı ve operasyonu sırasında verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

g) Gemi ve denizcilik sektörlerinde atık malzemelerinin geri kazanılması ve çevre ile barışık hale getirilmesi  konularında çalışmalar yapmak ve bu tür projeleri hayata geçirmek.

ğ) Gemi ve denizcilik politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.

h) Gemi ve denizcilik konularında ihtiyaç duyulan laboratuvar, test, analiz, muayene ve sertifikasyon hizmetleri için laboratuvarlar oluşturmak, laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

ı) Üniversitemiz öğrencilerinin gemi ve denizcilik sektörlerinde çalışabilecek bilgi ve gerekli becerilerle donanımını sağlamak.

i) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık hizmetleri vermek, işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek.

j) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konularda yasa, yönetmelik, tüzük, standart ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

k) Merkez çalışmalarının sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak. Geliştirilen teknikleri, bilgi birikimini ve benzeri yasal buluş haklarını ve uygulamaları öncelikle yurt içi ihtiyacını karşılama suretiyle yurt dışına da satabilmek.

l) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimleri gerçekleştirmek.

Ayrıntılı bilgi için; marine.yildiz.edu.tr